Barbora Grünwaldová

Pro Barboru Grünwaldovou jsem sestavila set tří trojic fotografií s doprovodným textem, přibližujícím sdělení ukryté za formou, pro mezinárodní výstavu Fotografia Europea, Scandiano, Itálie, 2017, na téma Časové mapy. Bářina tvorba má široký záběr, ale dá se v ní vystopovat několik stěžejních přístupů: zachycení detailu, cit pro grafické struktury a dokumentární fotografie. Vybrala jsem z každého z nich.

//

I prepared tree sets of photos followed by the text insights for Barbora Grünwaldova for the international exhibition Fotografia Europea, Scandiano, Italy, 2017. The theme was : The Time Maps.

Barbora have a wide range of her work but there are some main approaches: details, structures and graphics patterns and documentary.

 

 

Příběh o pomíjivosti a zastavení

Splav: obrazy jsou všude kolem nás, v zastavení je možné spatřit pomíjivou krásu, čas proudí jako voda

Vozovka: komunikace na „komunikaci“, cesty jako báseň / notový zápis/mapa života / mapa pohybu, dokument o zrychlení v dnešní době / o pomíjivosti a proměně, i v účelné každodennosti lze najít půvab, všichni lidé jsou si podobní / všechna města jsou si podobná

Chodník: statika vs. dynamika, neočekávaná krása, pohyb, cyklus

//

A story of the evanescence and stillstanding

The Weir: images all around, standing still you may see the evanescent beauty, time flows like water

The Roadway: a communicating communication, roads as a poem / as a music score / a map of life / a locomotion map, a document about nowadays acceleration / about evanescence and vicissitude, purpose-built everydayness knows to be delightful, everyone is alike the others and the towns are analogous.

The pavement: statics vs. dynamics, an unexpected beauty, the motion, the cycle

 

 

 

 

Příběh oken (okno / oko, světlo / život, hmota jako svědek historických a emočních proměn, náhled do života uvnitř a zevnitř zase ven, pozorování)

Panely: Dukla a její příběh (architektonická dominanta necitlivě vystavěná v centru (1980), výstavní skříň budování komunismu / chátrající luxus / ubytovna pro sociálně slabé v srdci města. Na konci roku 2016 byl hotel srovnán se zemí a nyní na jeho místě vzniká odpočinková zóna.)
Prolínání: propojení
Světla: živoucí grafika

//

A story of windows

(a window / an eye, light / life, a matter as the witness of the history and emotional changes, the insight into the inner life and the view from the inside out, an observing contemplation)

Panels: The story of the Hotel Dukla (an architectonic dominant built in the centre insensitively (1980), „the display case“ of the communist construction / decadence deluxe / later the socially deprived home in the heart of the town. At the end of the 2016 the hotel was razed to the ground and the new zone of relax is rising there right now.)

The Cross-fade: the anastomosis

Lights: the vital graphics

 

 

Modlitebny (potkávání a sdílení / modly / kontemplace)
Kostel: klasická představa modlitebny, tradice, pojítko s minulostí, bohoslužby, společenství
Kino: moderní modlitebny – nákupní centra a kino, konzum a cizí příběhy vs. sdílení s přáteli, uvolnění, kultura, svět na jednom místě
Kapky: tajemství za sklem, reflexe/sebereflexe, introspekce, vnitřní svět / vnitřní ticho, prostota, krása pomíjivosti – neměnná po věky, životodárná voda/ propojení mezi všemi živými bytostmi / nositelka informace

//

A story of chapels (encounter and / idols / contemplation)

The church: the classic conception of the chapel, tradition, connection with the history, divine service, community

The cinema: modern kind of the chapels – shopping centres and cinemas, consumption and stories of others vs. meeting friends and sharing, relax, culture, the whole world in one place

Drops: a secret behind the window, reflection / self-reflection, introspection, inner world / inner peace, tenuity, everlasting beauty of the evanescence, aqua vital / the link between every living entities / an information base

 

 

Výstava byla od té doby prezentována na dalších místech v České republice. Velmi pěkně působila například v Café GAVIOTA v Moravské zemské knihovně v Brně.

//

The exhibition was presented in different places in Czech republic for example in Café GAVIOTA in Moravska zemska knihovna.